Ansvarlig søker

Prosjektform kan bistå som ansvarlig søker i ulike typer oppdrag.

 

Ved søknad om tiltak etter plan og bygningsloven må tiltakshaver engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Ansvarlig søker er kontaktpunktet mot kommunen under hele byggesaken.

Ansvarlig søker skal:

 • Ha kompetanse til å kunne påse at søknaden er komplett og inneholder alle nødvendige opplysninger og dokumenter.
 • Forestå søknad om ramme- og igangsettingstillatelse til kommunen.
 • Påse at alle deler av tiltaket er belagt med ansvar og at fordelingen av ansvar fremgår av søknaden.
 • Sørge for varsling av naboer/ gjenboere.
 • Klagebehandling av klare til søknad om tiltak samt redegjøre for dette i søknaden til kommunen.
 • Være saksbehandler i saken for tiltakshaver mot kommunen, både under prosjekteringen og utførelse.
 • Ivareta PBL`s bestemmelser i byggeprosessen, slik at alle formkrav er ivaretatt.
 • Samordne de ansvarlige prosjekterende og utførende foretak der ansvaret er oppdelt.
 • Sørge for at alle dokumenter i søknaden blir fulgt opp.
 • Påse at det utarbeides felles kontrollplan for prosjektering og utførelse, og at den inneholder de nødvendige opplysninger.
 • Samordne kontroll for utførelse og dokumentasjon for sluttkontroll i samband med midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest.
Uavhengig kontroll

Prosjektform kan bistå oppdragsgivere innen uavhengig kontroll i bygge-  og anleggsprosjekter.

Obligatorisk uavhengig kontroll er ett nytt virkemiddel som kommer i tillegg til de systemene som foretakene selv benytter for å kvalitetssikre egen produksjonen.

Den uavhengige kontrollen innebærer en ny rolle i så godt som alle byggeprosjekter. Uavhengige foretak vil føre kontroll innenfor områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet.

 

Reglene for uavhengig kontroll er gitt i plan og bygningsloven og byggesak forskriftene (SAK 10) kap. 14. Det følger av pbl. §24-1, at dette skal gjennomføres uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i ett tiltak.
Alle byggeprosjekter blir omfattet av denne ordningen fra 01.01.2013, se mer på www.dibk.no.
Vi har utarbeidet kontrollplaner og sjekklister tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Offentlige anskaffelser

Prosjektform kan tilby offentlige byggherrer bistand innen offentlige anskaffelser.

Gjennomføring av anskaffelsen fra  A – Å.
Bistå med kvalitetssikring av rammeavtaler som i neste omgang forenkler anskaffelsen.
Bistå med uavhengig evaluering av tilbud.

Kontakt oss